$(document).ready(function(){slideShow();});function slideShow(){$("#gallery a").css({opacity:0.0});$("#gallery a:first").css({opacity:1.0});$("#gallery .caption").css({opacity:0.7});$("#gallery .caption").css({width:$("#gallery a").find("img").css("width")});$("#gallery .content").html($("#gallery a:first").find("img").attr("rel")).animate({opacity:0.7},400);setInterval("gallery()",4000);} function gallery(){var current=($("#gallery a.show")?$("#gallery a.show"):$("#gallery a:first"));var next=((current.next().length)?((current.next().hasClass("caption"))?$("#gallery a:first"):current.next()):$("#gallery a:first"));var caption=next.find("img").attr("rel");next.css({opacity:0.0}).addClass("show").animate({opacity:1.0},1000);current.animate({opacity:0.0},1000).removeClass("show");$("#gallery .caption").animate({opacity:0.0},{queue:false,duration:0}).animate({height:"1px"},{queue:true,duration:300});$("#gallery .caption").animate({opacity:0.7},100).animate({height:"100px"},500);$("#gallery .content").html(caption);}
心情 心情

澳门金沙_澳门金沙网址_澳门金沙官网越来越美的人生

始终在,为什么会取这么个名称呢,这是一个女孩对我说一句话里的三个字,我也就深深记住了。 团团我大学实习工作公司宿舍的舍友,因为我大学的专业是酒店管理,而我不想去酒店......"

心情